دانلود فایل های word اثرتغييرکاربري اراضي بر ميزان ماده آلي و توانايي ترسيب کربن در خاک هاي آهکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثرتغييرکاربري اراضي بر ميزان ماده آلي و توانايي ترسيب کربن در خاک هاي آهکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ماده آلی و توانایی ترسیب کربن از ویژگی های کلیدی کیفیت خاک هستند که تحت تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات مدیریت خاک قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ماده آلی و ترسیب کربن انجام شد. در 25 نقطه از هر یک از سه کاربری باغ، زراعت معمولی و زراعت یونجه ماده آلی به روش تر سوزانی،چگالی ظاهری با استوانه نمونه برداری اندازه گیری و ترسیب کربن محاسبه شد. تفاوت معنی داری بین میانگین میزان 53/69 درصد شد. میانگین ترسیب کربن در دو کاربری زراعت معمولی و زراعت یونجه تفاوت معنی داری نداشت اما در کاربری باغ به طور معنی داری به میزان 57/21 درصد بیشتر از کاربری زراعت معمولی بود که می تواند ناشی از تاثیر مدیریت کشاورزی، اضافه شدن لاش برگها به خاک در فصل پاییز و احتمالا تاثیر کودهای آلی افزوده شده به خاک باغ باشد ماده آلی در دو کاربری زراعت معمولی بود که می تواند ناشی از تاثیر مدیریت کشاورزی، اضافه شدن لاش برگ ها به خاک در فصل پاییز و احتمالا تاثیر کودهای آلی افزوده شده به خاک باغ باشد

لینک کمکی