دانلود فایل های word آبشويي خاک هاي شور و سديمي با استفاده از گچ در اراضي جنوب جزيره آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word آبشويي خاک هاي شور و سديمي با استفاده از گچ در اراضي جنوب جزيره آبادان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر عمق آبشویی بر تغییرات میزان شوری خاک با استفاده از ماده اصلاح کننده گچ، پژوهشی در اراضی جنوب جزیره آبادان به مساحت 14000 هکتار انجام گرفت. در این پژوهش، داده های مربوط به شوری زدایی خاک های شور و سدیمی با استفاده از استوانه های مضاعف بدست آمد. نمونه های خاک پیش و پس از هر تناوب آبیاری تا عمق یک متری برداشت و برای انجام تجزیه های شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شدند. نتایج نشان داد با کاربرد 100 سانتیمتر آب به ترتیب 85/45، 77/59، 66/80، 55/94 درصد نمک های اولیه از اعماق مربوطه آبشویی شده است. همچنین نتایج نشان داد که مدل لگاریتمی با ضرب تبیین 0/955 و خطای استاندارد 0/040 در سطح معنی داری یک در صد به عنوان بهترین مدل تجربی شوری زدایی برآورد گردید.

لینک کمکی