دانلود فایل های word اثر محرک هاي زيستي هيوميفورته و کادوستيم در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات رشدي و بيوشيميايي گياه بادرنجبويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر محرک هاي زيستي هيوميفورته و کادوستيم در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات رشدي و بيوشيميايي گياه بادرنجبويه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بادرنجبویه از مهم ترین گیاهان دارویی است که در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد. پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا شد و تاثیر هیومی فورته و کادوستیم با غلظت های 0/75 و 1/5 در هزار با سطح شوری صفر و 50 میلی مولار کلرید سدیم بر میزان پرولین پتاسیم، ارتفاع گیاه و وزن تر گیاه بررسی شد. بر طبق نتایج، بیشترین و کمترین میزان پرولین 63/26 و 33/96 میلی گرم در کیلوگرم (به ترتیب در تیمارهای شاهد به همراه تنش شوری و هیومیفورته 0/75 در هزار بدون تنش شوری مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان پتاسیم نیز 2/82 و 1/25 درصد به ترتیب در تیمارهای شاهد بدون تنش شوری و کادوستیم 0/75 در هزار بدون تنش شوری حاصل شد. در شرایط بدون تنش شوری در تمامی تیمارها ارتفاع گیاه بیشترین میزان را نشان داد. همچنین در تمامی تیمارها به جز تیمار شاهد در شرایط بدون تنش شوری با اعمال محرک های زیستی وزن تر گیاه افزایش یافت. با توجه به نتایج کاربرد محرک های زیستی در شرایط تنش، باعث بهبود خصوصیات مورد بررسی در گیاه بادرنجبویه شد.

لینک کمکی