دانلود فایل های word اثر محلول پاشي تيمار سولفات روي بر ويژگي هاي کمي و کيفي طالبي محلي کرمانشاه (کالک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر محلول پاشي تيمار سولفات روي بر ويژگي هاي کمي و کيفي طالبي محلي کرمانشاه (کالک) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی طالبی محلی کرمانشاه (کالک) انجام شد. پس از کاشت بذرها در زمین اصلی، بوته ها در سه مرحله 4 تا 6 برگی، شروع گل دهی و پس از تشکیل میوه ها، محلول پاشی شدند. آزمایش بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار شامل غلظت های مختلف سولفات روی 0، 0/5، 1 گرم در لیتر و در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سولفات روی بر وزن میوه، عملکرد میوه و مواد جامد محلول معنی دار نگردید، اما بر وزن کل بذر، اسید آلی که اثر سولفات روی بر وزن میوه، عملکرد میوه و مواد جامد محلول معنی دار نگردید، اما بر وزن کل بذر، اسید آلی 0/5 گرم در لیتر بود و همچنین بیش ترین میزان شاخص طعم در تیمار سولفات روی ( 1 گرم درلیتر) مشاهده گردید. میزان ویتامین ث در تیمار 0/5 گرم درلیتر سولفات روی بیشتر از سایر تیمارها بود. تیمار سولفات روی تنها در سطح 0/5 گرم درلیتر توانست میزان وزن کل بذر را در مقایسه با نمونه های شاهد افزایش دهد. درمجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد سولفات روی، تاثیر قابل توجهی بر بسیاری از شاخص های کمی و کیفی طالبی کالک داشت و می توان کاربرد آن را به عنوان یک کود ریز مغذی توصیه کرد.

لینک کمکی