دانلود فایل های word اثر محلول پاشي هيوميک اسيد و دور آبياري بر شاخص برداشت، وزن هزاردانه و درصد پروتيين ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر محلول پاشي هيوميک اسيد و دور آبياري بر شاخص برداشت، وزن هزاردانه و درصد پروتيين ذرت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد ذرت در سال زراعی 1394-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر واقع در بمپور به صورت کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمار اول A شامل دوره آبی کمبود آب بود که شامل : (تیمار شاهد عدم تنش کمبود آب 14روز =a3 و 12 روز =a2 و a1=8 تیمار دوم B هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل B1 شاهد (0) ، B2 (36 میلی گرم در لیتر)، B3 (54 گرم در لیتر ، B4 و (72 میلی گرم در لیتر) می باشد. صفات مورد بررسی گیاه ذرت شامل: ارتفاع بوته، عملکردبیولوژیک، عملکرد دانه ، وزن هزاردانه ، شاخص برداشت، طول بلال، تعداد ردیف در بلال ، درصد پروتیین بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها بیشترین عملکرد بیولوژیک 27798/3 کیلوگرم در هکتار با دور آبیاری 8 روز یکبار،بیشترین عملکرد دانه 7832 کیلوگرم در هکتار با دور آبیاری 12 روز یکبار، و بیشترین درصد پروتیین دانه 12/54 درصد با دور آبیاری 14 روز یکبار بدست آمد. اثر هیومیک اسید بر همه صفات گیاهی بررسی شده ذرت بجز بر شاخص برداشت، طول بلال و تعداد ردیف در بلال معنی دار بود. بیشترین درصد پروتیین دانه 12/77 گرم از تیمار 36 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید بدست آمد

لینک کمکی