دانلود فایل های word ارزيابي اکومورفولوژيکاندام زايشي اکوتيپ هاي نسترن وحشي Rosa canina L در مرکز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word ارزيابي اکومورفولوژيکاندام زايشي اکوتيپ هاي نسترن وحشي Rosa canina L در مرکز ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

گیاه نسترن وحشی با نام علمی Rosa canina L از گونه های بومی کشور ایران است که از تنوع ژنتیکی قابل توجهی در کشورمان، برخوردار می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تفاوت های مورفولوژیک اندام زایشی اکوتیپ های گیاه نسترن وحشی در پنج منطقه مرکزی ایران صورت گرفته است. فاکتورهای مورفولوژیک تعداد شاخه فرعی گلدار، قطر گل، تعداد گلبرگ، تعداد برگچه، طول کاسبرگ و قاعده کاسبرگ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مناطق مختلف نشان داد که فاکتورهای تعداد شاخه فرعی گلدار، تعداد برگچه و طول کاسبرگ دارای اختلاف غیرمعنی داری بودند، اندازه قاعده کاسبرگ در سطح احتمال %5 دارای تفاوت معنی داری بود و قطر گل در سطح احتمال 1% دارای اختلاف معنی داری بود.در این پژوهش نسترن های مورد مطالعه از تنوع بالایی برخوردار بوده که به این دلیل می توانند در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی