دانلود فایل های word اثر کاربرد ورمي کمپوست، ازتوباکتر و مايکورايزا برمقدار اسانس گياه اسطوخودوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر کاربرد ورمي کمپوست، ازتوباکتر و مايکورايزا برمقدار اسانس گياه اسطوخودوس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

کودهای زیستی حاوی مواد نگهدارنده ای با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا بصورت فرآورده متابولیک این موجودات می باشند که به منظور بهبود حاصلخیزی خاک و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود ویژگی های رشدی گیاهان در یک سیستم کشاورزی پایدار به کار می روند. از جمله کودهای زیستی می توان به قارچ های میکوریز، ورمی کمپوست و کودهای حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت از جمله ازتوباکتر اشاره کرد. به منظور بررسی اثرکاربرد ورمی کمپوست، ازتوباکتر و قارچ میکوریز بر مقداراسانس گیاه دارویی اسطوخدوس مطالعه حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و با 3 سطح مختلف ورمی کمپوست و 4 نوع تلقیح با میکروارگانیسم های ازتوباکتر و میکوریزا، در 3 تکرار و در گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که تلقیح با هر دو میکروارگانیسم و استفاده از 10 % کود ورمی کمپوست، بطور معنی داری باعث افزایش میزان اسانس بدست آمده از گیاه اسطوخدوس نسبت به سایر تیمار ها شد. تجزیه و تحلیل طیف های بدست آمده از اسانس، وجود 2 ترکیب را در اسانس نشان داد که از میان ترکیبات شناسایی شده به ترتیب Oleic acid و 45/78 درصد، Octadecenoic acid 32/63 درصد و n-Hexadecanoic acid ، 31/69 درصد اجزای اصلی اسانس بودند که بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند و ترکیب Bicyclo - alpha Phellandrene با 8/40 درصد، کمترین درصد را به خود اختصاص داد. حضور همزمان کود ورمی کمپوست و میکروارگانیسم ها اثر تشدیدکنندگی بر میزان اسانس و نوع ترکیبات موجود در اسانس این گیاه داشت

لینک کمکی