دانلود فایل های word اثر کاربرد گابا و منابع اصلاح کننده خاک آهکي بر عملکرد گل و رشد رويشي در زعفران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر کاربرد گابا و منابع اصلاح کننده خاک آهکي بر عملکرد گل و رشد رويشي در زعفران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات کاربرد گابا و منابع اصلاح کننده خاک آهکی بر عملکرد کلاله و رشد رویشی در زعفران، آزمایشی در سال 1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه، منابع اصلاح کننده خاک آهکی (شاهد، گوگرد + تیوباسیلوس، ورمی کمپوست و گوگرد + تیوباسیلوس + ورمی کمپوست) به عنوان عامل اول و سطوح کاربرد گابا (صفر 0/5، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) عامل دوم آزمایش بودند. طبق نتایج آزمایش کاربرد گوگرد + باکتری تیوباسیلوس، ورمی کمپوست و نیز کاربرد تلفیقی این کودها، تاثیر معنی داری بر تعداد گل، عملکرد کلاله خشک، سطح تک برگ و شاخص سطح برگ در زعفران داشت. به عنوان نمونه، مصرف ورمی کمپوست در مقایسه با شاهد منجر به افزایش 33/6 درصدی عملکرد کلاله خشک در زعفران شد همچنین، با افزایش غلظت کاربرد گابا تا سطح 1 میلی گرم در لیتر، سطح تک برگ و شاخص سطح برگ به طور معنیدار افزایش یافت؛ اما با افزایش غلظت کاربرد گابا به سطح 2 میلی گرم در لیتر، شاخص های ذکر شده به طور معنی داری کاهش یافت

لینک کمکی