دانلود فایل های word اثر کمپوست زباله شهري و خاکستر لاستيک بر تغييرات قابليت دسترسي نيکل در گياه ذرت دريک خاک لومي سيلتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر کمپوست زباله شهري و خاکستر لاستيک بر تغييرات قابليت دسترسي نيکل در گياه ذرت دريک خاک لومي سيلتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

نیکل یکی از عناصر سنگین بوده که در غلظت های زیاد یک آلوده کننده مهم به شمار می رود.افزودنی های آلی غیر آلوده به فلزات سنگین می توانند باعث کاهش قابلیت جذب فلزات سنگین در خاک شود، هر چند در زمینه افزایش قابلیت جذب فلزات سنگین با کاربرد کود آلی پژوهش های زیادی شده است اما به نقش کود آلی در کاهش جذب فلزات سنگین کمتر توجه شده است. این تحقیق با هدف اثر کمپوست زباله شهری و خاکستر لاستیک بر تغییرات قابلیت دسترسی نیکل 15 و 30 تن در هکتار کمپوست، در گیاه ذرت دریک خاک لومی سیلتی صورت پذیرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد 0 300 ،200 ، زباله شهری اراک ، کاربرد 0 و 30 گرم خاکستر لاستیک در کیلوگرم خاک و خاک آلوده به نیکل در مقادیر 0و 400 میلی گرم نیکل در کیلوگرم خاک بوده است. افزایش کاربرد کمپوست زباله شهری از 0 به 15 و 30 تن در هکتار در خاک آلوده به 300 میلی گرم نیکل در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث کاهش 12 و 23 درصدی در مقدار نیکل گیاه ذرت شد. کاربرد خاکستر لاستیک نیز کاهش معنی داری را در غلظت نیکل قابل دسترس خاک نشان دارد، به نحوی که کاربرد 30 گرم در کیلوگرم خاک خاکستر لاستیک کاهش 18 درصدی را در مقدار نیکل گیاه ذرت نشان داده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که کاربرد کمپوست زباله شهری و خاکستر لاستیک با افزایش ویژگی های جذبی خاک کمک شایانی به کاهش نیکل در گیاه ذرت کرده که این می تواند نکته مهمی در بخش مطالعات زیست محیطی به حساب آید.

لینک کمکی