دانلود فایل های word اثر استفاده از پودر چويل Ferulago angulata و سرخارگل Echinacea purpurea برعملکرد جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر استفاده از پودر چويل Ferulago angulata و سرخارگل Echinacea purpurea برعملکرد جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر استفاده از پودر چویل و سرخارگل برعملکرد و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی در دو سطح حداقل و حداکثر که حداقل 0/4 درصد و حداکثر 0/8 درصد، و گیاه سرخارگل در دو سطح حداقل 0/5 درصد حداکثر 0/1 درصد انجام شد.در این آزمایش با استفاده از تعداد 490 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 با میانگین وزن های تقریبا یکسان در 7 تیمار و هر تیمار با 5 تکرار اختصاص یافته انجام می گیرد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1: جیره شاهد (بدون افزودن پودر چویل و سرخارگل ). 2: جیره پایه بعلاوه 0/1 درصد پودر سرخارگل 3: جیره پایه بعلاوه 0/8 درصد پودر چویل 4: جیره پایه بعلاوه 0/1 درصد پودر سرخارگل بعلاوه 0/8 درصد پودر چویل. 5: جیره پایه بعلاوه 0/5 درصد پودر سرخارگل بعلاوه 0/4 درصد پودر چویل. 6: جیره پایه بعلاوه 0/4 درصد پودر چویل از روز نخست تا پایان دوره. 7: جیره پایه بعلاوه 0/05 درصد پودر سرخارگل بود. نتایج نشان داد. از نظر میزان وزن تولیدی از 14 تا 28 روزگی بالاترین وزن مربوط به تیمار با 0/1 درصد پودر سرخارگل بعلاوه 0/8 درصد چویل بود کمترین وزن را تیمار با 0/8 درصد پودر چویل داشت. از 28 تا 42 روزگی میان تیمارها از نظر وزن تولیدی اختلاف معنی داری وجود نداشت. از لحاظ مصرف خوراک میان تیمارها در همه دوره های آزمایشی بجز 14 تا 28 روزگی اختلاف معنی داری بود. از 1تا 14 روزگی بالاترین مصرف خوراک مربوط به تیمار حاوی 0/5 درصد پودر سرخارگل بود و از 28 تا 42 روزگی بیشترین میزان مصرف خوراک را 0/5 درصد پودر سرخارگل بعلاوه 0/4 درصد چویل داشت. در کل دوره آزمایش بالاترین مصرف خوراک نیز مربوط به تیمار حاوی 0/5 درصد پودر سرخارگل بعلاوه 0/4 درصد پودر چویل داشت. از نظر ضریب تبدیل غذایی از 1تا 14 روزگی کمترین ضریب تبدیل غذایی را تیمار 0/1 درصد پویل بعلاوه 0/8 درصد پودر سرخارگل داشت و بالاترین ضریب تبدیل غذایی نیز مربوط به تیمار با 0/5 درصد سرخارگل بود.

لینک کمکی