دانلود فایل های word اثر سطوح مختلف نسبت هاي انرژي به پروتيين خام بر عملکرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته دردو سيستم قفس و بستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر سطوح مختلف نسبت هاي انرژي به پروتيين خام بر عملکرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته دردو سيستم قفس و بستر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی به پروتیین و اثر سیستم پرورشی بر عملکرد جوجه های گوشتی از طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی وباشش تیمار(شامل 3 سطح انرژی قابل متابولیسم به پروتیین خام و دو سیستم قفس و بستر) و 4 تکرار استفاده شد. جمع آوری داده های مربوط به وزن بدن و مصرف خوراک جوجه ها هر 7 روز یکبار انجام شد و ضریب تبدیل خوراک نیز به صورت هفتگی محاسبه شد .نتایج به دست آمده برای اثر دوسیستم قفس و بستر بر خوراک مصرفی در همه دوره ها اختلاف معنی داری نداشتند P> 0/05 بالاترین خوراک مصرفی در نسبت های مختلف انرژی به پروتیین در دوره های 1-14، 15-28، 29-42 روزگی وزن نهایی در جوجه های تغذیه شده با جیره 5درصد بالاتر از توصیه NRC بالاتر بود P<0/05 همچنین ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با جیره 5درصد بالاتر از توصیه NRC به طور معنی داری مناسب تربود P<0/05 بالاترین وزن نهایی در جوجه های با جیره 5درصد بیشتر از NRC بود P<0/05

لینک کمکی