دانلود فایل های word اثر رژيم غذايي حاوي گرده گياهان مختلف بر ميزان تخمريزي زنبور پارازيتوييد Habrobracon hebetor Say در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر رژيم غذايي حاوي گرده گياهان مختلف بر ميزان تخمريزي زنبور پارازيتوييد Habrobracon hebetor Say در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به استفاده بی رویه از آفت کش ها و سموم شیمیایی، مقاومت آفات به سموم یکی از مسایل مهم است که باعث استفاده از روش های جایگزین منجمله کنترل بیولوژیک در مزارع شده است که این روش علاوه بر جلوگیری از مقاوت آفات، باعث بهبود مسایل زیست محیطی نیز می شود. زنبور Habrobracon hebetor یک پارازیتویید چندمیزبانه و خارجی - اجتماعی است که می تواند لارو برخی از گونه های راسته بالپولکداران را پارازیته کند. تاکنون اثر دما، رطوبت نسبی، تغذیه حشرات کامل، گونه های میزبان، انداره میزبان، و همچنین تراکم میزبان روی زیست شناسی و بوم شناسی زنبور انگل واره H. hebetor بررسی شده است. در این تحقیق سعی شده که اثر تغذیه زنبور بالغ از رژیم های غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر میزان تخم ریزی زنبور مورد مطالعه قرار گیرد. این آزمایش در هفت تیمار و با چهار تکرار انجام شد. رژیم های غذایی مورد استفاده در تیمارها شامل آب، عسل، ویتامین ث و گرده های کلزا، سیب، هلو، بادام، خرما و زنبور عسل بود. با توجه به نتایج تجزیه واریانس به دست آمده میزان تخم ریزی زنبور در رژیم های غذایی متفاوت اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین تخم ریزی مربوط به رژیم غذایی حاوی گرده زنبور عسل و کلزا بود و کمترین مقدار مربوط به رژیم غذایی حاوی گرده سیب بود علاوه بر این اثر متقابل گرده در زمان و و در تکرارهای جداگانه در تخم ریزی زنبور H. hebetor در سطح 1 درصد معنیدار شد. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق رژیم غذایی حاوی گرده نقش مهمی در افزایش میزان تخم ریزی زنبور پارازیتویید H. hebetor دارد.

لینک کمکی