دانلود فایل های word اثر اسيد جيبرليک GA بر روي خصوصيات مورفولوژيک گل شاخه بريده ژربرا رقم Dalma

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر اسيد جيبرليک GA بر روي خصوصيات مورفولوژيک گل شاخه بريده ژربرا رقم Dalma :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ژربرا از خانواده کاسنیان Asteraceae با نام علمی Gerbera aurantiaca یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در کشور و پنجمین گل پرفروش دنیاست. این پروژه به منظور بررسی اثر محلول پاشی تنظیم کننده اسید جیبرلیک بر روی خصوصیات مورفولوژیک گل شاخه بریده ژربرا؛ رقم دالما Dalma به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. در این پژوهش، اسید جیبرلیک با غلظت 200 قسمت در میلیون ppm هر 7 روز یکبار و کنترل با آب مقطر به صورت اسپری تیمار گردید. صفات طول ساقه گل، بزرگترین برگ؛ قطر گل، گردن گل، محدوده گل های لوله ای، ساقه و تعداد گل های برداشت شده، غنچه ها، برگ ها به مدت سه هفته اندازه گیری شد. در نهایت داده ها جمع بندی و آنالیز گردید. بررسی نتایج نشان داد که، در غلظت ppm 200 اسید جیبرلیک؛ به غیر از فاکتورهای تعداد گل های برداشت شده، قطر گردن گل و قطر ساقه که نسبت به شاهدکاهش یافته، در بقیه فاکتورهای ارزیابی شده تفاوت معنی دار با شاهد داشته و افزایش یافته است. بنابراین استفاده از محلول پاشی برگی اسید جیبرلیک در غلظت 200 ppm توصیه می شود.

لینک کمکی