دانلود فایل های word اثر پرايمينگ بذر بر پارامترهاي جوانه زني بذر يونجه يکساله در شرايط تنش سرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر پرايمينگ بذر بر پارامترهاي جوانه زني بذر يونجه يکساله در شرايط تنش سرما :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تنش سرما هنگام جوانه زنی بذر اغلب گیاهان موجب اختلال در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و در نهایت ممانعت از خروج ریشه چه و کاهش درصد جوانه زنی می گردد. در این راستا، اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذر در یونجه یک ساله در شرایط تنش سرما به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ های متفاوت (هیدروپرایم، هالوپرایم، اسموپرایم و عدم پرایم) و پنج سطح دما 3، 6، 9، 12، 15 درجه سانتی گراد بودند. نتایج نشان داد با کاهش دما سرعت جوانه زنی تحت تیمارهای هیدروپرایم و اسموپرایم به صورت خطی کاهش یافت، اما تیمار هالوپرایم درصد جوانه زنی تحت تنش سرما را بهبود بخشید. بیشترین وزن خشک ریشهچه تحت تیمار هیدروپرایم مشاهده شد. به طوریکه با کاهش دما مقدار پرولین تحت کلیه تیمارهای پرایمینگ افزایش یافت. علاوه بر این تیمار اسموپرایم موجب افزایش میزان فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز و کاتالاز در دمای 3 درجه سانتی گراد شد. بهطور کلی نتیجه گیری می شود که تیمار هیدروپرایم برای بهبود سرعت و درصد جوانه زنی و استقرار بهتر گیاه یونجه یک ساله در شرایط تنش سرما مفید می باشد که این امر می تواند در افزایش پتانسیل قرارگیری این گیاه به عنوان کود سبز در مناطق معتدل و سرد کشور مفید باشد

لینک کمکی