دانلود فایل های word اثر پوشش هاي خوراکي واسانس هاي گياهي برافزايش ماندگاري سيب برش خورده رقم رد دليشز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر پوشش هاي خوراکي واسانس هاي گياهي برافزايش ماندگاري سيب برش خورده رقم رد دليشز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر پوشش های خوراکی برافزایش ماندگاری سیب برش خورده آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی سیب رددلیشز انجام شد. پوشش های خوراکی سدیم آلژینات 2 و کنسانتره پروتیین آب پنیر 5، همراه با اسانس علف لیمو در غلظت های 1 و 0 درصد واسانس دارچین در غلظت های 0/7 و 0 درصد، در قالب 12 ترکیب تیماری در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها بعد ازبرش با ارتفاع 1سانتی متر به مدت 5ثانیه درمحلول کلریدکلسیم 10 درصد غوطه ور و سپس 2 دقیقه در تیمارها فرو برده شدند. نمونه ها پس از اعمال تیمار، با پوشش پلی پروپیلن بسته بندی ودر یخچال 3 درجه با رطوبت نسبی 62 % نگهداری شدند. سفتی گوشت، طعم و مزه، فنل کل و تغییر رنگ در روزهای 0، 5، 10، 15، 20 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پوشش های خوراکی سدیم آلژینات و پروتیین آب پنیر همراه با اسانس دارچین موجب افزایش سفتی گوشت شده وطعم و مزه نمونه ها را درطول مدت نگهداری به بهترین شکل حفظ نمود.در رابطه با فنل و تغییرات رنگ نمونه ها نیز نتایج حاکی از آن بود که سدیم آلژینات و پروتیین آب پنیر همراه با اسانس دارچین تاثیر معنی داری در حفظ فنل کل و رنگ نمونه ها داشت.

لینک کمکی