دانلود فایل های word اثربخشي آموزش گروهي شناختي-رفتاري عزت نفس براضطراب اجتماعي وسلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثربخشي آموزش گروهي شناختي-رفتاري عزت نفس براضطراب اجتماعي وسلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعي :


تعداد صفحات : 16

هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان دانش‌آموزان پسر مضطرب اجتماعی پایه‌های دوم و سوم دبیرستانی در سال تحصیلی 90ـ1389 بود. این پژوهش از نوع آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است که 240دانش‌آموز پسر با نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و پس از اجرای اولی سیاه هراس اجتماعی، 30 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 پسر) و گواه (15 پسر) قرار گرفتند . سیاه هراس اجتماعی ( SPIN ) (کانور و همکاران، 2000) و پرسشنام سلامت عمومی ( GHQ ) (گلدبرگ و هیلر، 1979) در پیش‌آزمون در مورد هم شرکت‌کنندگان اجرا شد. آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس در 13 جلسه یک و نیم‌ساعته، هفته‌ای دو بار به گروه آزمایشی آموزش داده شد. تحلیل آماری نشان داد، میانگین نمرات گروه آزمایش در اضطراب اجتماعی پس از دریافت آموزش گروهی عزت‌نفس، در مقایسه با میانگین نمرات پیش‌آزمون و در مقایسه با گروه گواه، کاهش معناداری داشته است (001/0> P ). همچنین، آزمون من ـ ویتنی تفاوت میانگین رتبه‌های دو گروه را در هم زیرمقیاس‌های سلامت روان بجز نشانه‌های جسمانی را در پس‌آزمون معنی‌دار نشان داد (05/0> P ). یافته‌های این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس می‌تواند به‌عنوان روشی معنی‌دار و مؤثر برای افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.

لینک کمکی