دانلود فایل های word تأثير آموزش شيوه‌هاي برقراري ارتباط صحيح با والدين و فرزندان بر ميزان تعارض بين آنها در دانش‌آموزان دختر مدارس متوسط? شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تأثير آموزش شيوه‌هاي برقراري ارتباط صحيح با والدين و فرزندان بر ميزان تعارض بين آنها در دانش‌آموزان دختر مدارس متوسط? شهر ايلام :


تعداد صفحات : 13

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش شیوه‌های برقراری ارتباط صحیح والدین و فرزندان بر میزان تعارض بین آنها بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه است. جامع آماری پژوهش را کلی دانش‌آموزان دختر دور متوسط شهر ایلام در سال تحصیلی 93ـ1392 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 180 نفر به شیو نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب، و پرسشنام تعارض نوجوان (پرینز، 1979) برای آنها (دختران نوجوان) اجرا گردید. تعداد 48 نفر از آنها که نمرات تعارض بالا با والدین خود داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به سه گروه جداگان 12 نفره (پدران، مادران و خود فرزندان یا دانش‌آموزان) و یک گروه 12 نفره، به‌عنوان گروه گواه برای هر سه گروه آزمایش تعیین شدند. هر کدام در 8 جلس آموزشی شیو برقراری ارتباط صحیح شرکت کردند. در پایان پس‌آزمون (شامل پرسشنام تعارض نوجوان CBQ (پرینز، 1979) روی گروههای آزمایش و گواه اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند و یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش شیوه‌های برقراری ارتباط صحیح به والدین و فرزندان آنها، تا حدود بسیار زیادی بر میزان کاهش و رفع تعارض میان آنها مؤثر است. بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروههای آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشت و این بدان معنی است که در گروههای آزمایش، به علت تأثیر آموزش تعارض بسیار کمتر شده است. (001/0>P ).

لینک کمکی