دانلود فایل های word تأثير آموزش شيوه‌هاي تربيتي سيره عملي پيامبر‌اکرم(ص)، بر تفکر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تأثير آموزش شيوه‌هاي تربيتي سيره عملي پيامبر‌اکرم(ص)، بر تفکر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز :


تعداد صفحات : 17

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرآموزش شیوه-های تربیتی سیره عملی پیامبر اکرم (ص) بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی وسلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهراهواز درسال 87-1386 بود. آزمودنی‌ها80 نفر دانش آموز دختر بودند که به صورت نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله-ای انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه40 نفری-آزمایش وکنترل تقسیم شدند. این پژوهش از نوع تجربی بودکه درآن ازطرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه-کنترل استفاده شده است. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودنداز:آزمون تفکردینداری آرین(1377)، پرسشنام اعتقادات و باورهای مذهبی آلپورت(1967) وآزمون 25Scl- جهت سنجش سلامت روان. ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایشی به مدت 17 جلسه‌ی50 دقیقه‌ای تحت آموزش شیوه‌های تربیتی عملی پیامبر اسلام(ص) قرار گرفتند. پس از اعمال متغیرمستقل، مجدداً از هر دوگروه پس آزمون بعمل آمد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) نشان دادکه آموزش شیوه‌های تربیتی عملی پیامبر اکرم(ص) موجب افزایش تفکر دینداری، همچنین بهبود سلامت روانی عمومی گردیده (0001/0P < ) ولی بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ اعتقادات و باورهای مذهبی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

لینک کمکی