دانلود فایل های word تأثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري و مصون‌سازي در مقابل فشار رواني بر سازگاري اجتماعي و خودپندار? دانش‌آموزان دختر دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تأثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري و مصون‌سازي در مقابل فشار رواني بر سازگاري اجتماعي و خودپندار? دانش‌آموزان دختر دبيرستاني :


تعداد صفحات : 1

این پژوهش با هدف تعیین دانلود فایل های word تأثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري و مصون‌سازي در مقابل فشار رواني بر سازگاري اجتماعي و خودپندار? دانش‌آموزان دختر دبيرستاني اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون سه گروهی با گروه کنترل بود. جامع آماری شامل دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بودند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 45 نفر انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. ابزارهای سنجش، شامل پرسشنام سازگاری اجتماعی (بل، 1968) و پرسشنام خودپنداره (راجرز، 1951) بود. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری نسبت به آموزش مصون‌سازی در برابر فشار روانی و گروه کنترل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر تأثیر معناداری (01/0P ).

لینک کمکی