دانلود فایل های word اثربخشي آموزش الگوي چند محوري بر رفتار کارآفرينانه دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبيرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثربخشي آموزش الگوي چند محوري بر رفتار کارآفرينانه دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبيرستان) :


تعداد صفحات : 13

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع‌آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مرودشت بود. روش پژوهش حاضر دوگروهی و به‌صورت نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان دخترانه هاجر شهرستان مرودشت بودند. از بین 200 نفر دانش‌آموزانی که در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور و احقر، 1391) نمره کمتر از 10 (کمتر از میانگین) کسب کرده بودند به‌صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری آموزش دریافت کردند و در گروه گواه مداخله‌ای صورت نگرفت. پس‌آزمون اجرا شد و داده‌ها با استفاده آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش الگوی چند محوری بر رفتار کارآفرینانه و ابعاد آن (تصمیم‌گیری، شناخت فرصت‌ها، تعیین ساختار، تعیین منابع و شرایط و تعیین اهداف و راهبردها) تأثیر مثبت (معنی‌داری) (05/0 p<) دارند.

لینک کمکی