دانلود فایل های word رابط? بين پرخاشگري، ابراز وجود و افسردگي با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word رابط? بين پرخاشگري، ابراز وجود و افسردگي با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي :


تعداد صفحات : 13

این پژوهش با هدف تعیین دانلود فایل های word رابط? بين پرخاشگري، ابراز وجود و افسردگي با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي انجام شد . روش پژوهش همبستگی و جامع آماری دختران دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1390 بودند. از میان آنها 150 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه‌های پرخاشگری اهواز (1379)، پرسشنام ابراز وجود گمبریل و ریجی (1975)، پرسشنام افسردگی بک (1961) و پرسشنام آمادگی به اعتیاد زرگر (1385) مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص‌های مرکزی و محاسب ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره به شیو همزمان) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رابط بین متغیرهای پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد معنادار است (01/0> P ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که ترکیب خطی پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی توان پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد را دارند (01/0> P ) .

لینک کمکی