دانلود فایل های word پيش‌بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر بر اساس باورهاي ديني، هيجان‌خواهي، آلودگي محيط و رسانه‌ها در دانشجويان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پيش‌بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر بر اساس باورهاي ديني، هيجان‌خواهي، آلودگي محيط و رسانه‌ها در دانشجويان دختر :


تعداد صفحات : 14

این پژوهش با هدف پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر با باورهای دینی، هیجان‌خواهی، استفاده از رسانه‌ها، آلودگی محیط و متغیرهای جمعیت‌شناختی در دانشجویان دختر اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامع آماری هم دانشجویان دختر دور کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 94ـ1393 بودند. نمون پژوهش 290 دانشجوی دختر بود که به شیو تصادفی ساده از دانشکده‌های مختلف دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی (زاده‌محمدی و احمدآبادی،1390)، پرسشنام سنجش استفاده از رسانه‌های ارتباطی (الیاسی، 1393)، مقیاس هیجان‌طلبی زاکرمن، پرسشنام باورهای دینی (کشاورز، مهرابی و سلطانی‌زاده، 1388)، پرسشنام محقق‌ساخت سنجش آلودگی محیط و پرسشنام ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد باورهای دینی، هیجان‌خواهی، آلودگی محیط و سن آزمودنی‌ها رابط معنادار با گرایش به رفتارهای پرخطر دارند (01/0P<). تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی هم نشان داد از بین متغیرهای مرتب اول، خرده‌مقیاس عمل به مناسک دینی، خرده‌مقیاس عدم بازداری از مقیاس هیجان‌خواهی، آلودگی محیط، میزان استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی و از بین عوامل مرتب دوم، سن پدر و مادر در مجموع 9/54 درصد از گرایش به رفتارهای پرخطر را تبیین می‌کند (01/0P<).

لینک کمکی