دانلود فایل های word رابطه ديدگاه آگاهي و اثر منابع اطلاع‌رسان در مورد اعتياد با تمايل به مصرف مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word رابطه ديدگاه آگاهي و اثر منابع اطلاع‌رسان در مورد اعتياد با تمايل به مصرف مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان :


تعداد صفحات : 16

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه دیدگاه آگاهی و اثر منابع اطلاع‌رسانی در مورد اعتیاد با تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل 200 دانشجو است که به شیوه طبقه‌ای تصادفی از بین کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1387 انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق‌ساخته ارزیابی دیدگاه فرد نسبت به اعتیاد که براساس داده‌های حاصل در مرحله تدوین با روش تحلیل عاملی واریماکس به 4 بخش تقسیم شد و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ در بخش اول؛ آگاهی و شناخت مواد مخدر (72/0= )، دوم؛ اثر منابع اطلاعاتی (71/0= )، سوم؛ دیدگاه به اعتیاد به عنوان یک مشکل خوش‌خیم و قابل درمان (80/0= ) و چهارم؛ تمایل به مصرف مواد (76/0= ) محاسبه گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش در راستای هدف تحقیق با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون همزمان تحلیل گردید و نتایج نشان داد که بین تمایل به اعتیاد به‌عنوان یک مشکل خوش‌خیم و قابل درمان و احساس خطر نکردن از آن با میزان تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد (05/0 P < ).

لینک کمکی