دانلود فایل های word تبيين آسيب‌پذيري‌هاي رواني براساس سبک‌هاي دلبستگي در دانشجويان دانشگاههاي مختلط دولتي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تبيين آسيب‌پذيري‌هاي رواني براساس سبک‌هاي دلبستگي در دانشجويان دانشگاههاي مختلط دولتي تهران :


تعداد صفحات : 13

هدف پژوهش حاضر، تبیین آسیب‌پذیری‌های روانی دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی شهر تهران نسبت به پرخاشگری، حساسیت در روابط بین‌فردی، روان‌پریشی و تصورات پارانوئیدی براساس سبک‌های دلبستگی بود. جامع ‌آماری پژوهش هم دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 88 ـ87 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران، 384 دانشجوی دختر و پسر انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال ( AAI ) (بشارت، 1379) را همراه با پرسشنام علایم 90 سؤالی تجدید نظر شده (SCL-90-R) (دراگوتیس، 1983) به‌صورت گروهی تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و با روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل گردید. تحلیل‌ها نشان داد، سبک دلبستگی ایمن با آسیب‌پذیری روانی، همبستگی مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی دارند (0001/0 > P ). همچنین سبک‌های دلبستگی به‌ویژه سبک‌های دوسوگرا و ایمن می‌توانند آسیب‌پذیری روانی را در ابعاد و به درجات مختلف تبیین نمایند.

لینک کمکی