دانلود فایل های word اثربخشي درمان نوروفيدبک بر عملکرد دانش‌آموزان دور? دبستان داراي اختلال يادگيري در مقياس‌هاي آزمون هوشي وکسلرکودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثربخشي درمان نوروفيدبک بر عملکرد دانش‌آموزان دور? دبستان داراي اختلال يادگيري در مقياس‌هاي آزمون هوشي وکسلرکودکان :


تعداد صفحات : 12

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان بازخورد عصبی (نوروفیدبک) بر عملکرد کودکان دبستانی دارای اختلال یادگیری در مقیاس‌های آزمون وکسلر بود. این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با یک گروه انجام شد. جامع آماری این پژوهش هم کودکان مبتلا به اختلال یادگیری شهر اصفهان در سال 1393 بود که به مراکز مشاوره و درمانی این شهر مراجعه کرده و همچنین در پایه‌های اول تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. از میان این مراجعان 15 نفر که دارای تشخیص اختلالات یادگیری بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه نوروفیدبک و آزمون وکسلر کودکان فرم 4 استفاده شد. در این مطالعه کودکان 20 جلسه (45 دقیقه‌ای) درمان نوروفیدبک به مدت 7 تا 10 هفته دریافت کردند و در دو مرحل پیش و پس از درمان با آزمون وکسلر کودکان فرم 4 ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون به دست آمده در هر کدام از مقیاس‌ها تفاوت معنادار وجود داشت (05/0>P ). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درمان نوروفیدبک بر عملکرد کودکان دور دبستان دارای اختلال یادگیری در مقیاس‌های آزمون وکسلر مؤثر واقع شده است.

لینک کمکی