دانلود فایل های word ساخت و اعتباريابي مقدماتي آزمون سنجش عملکرد شناختي مغز با تأکيد بر نقش سن در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word ساخت و اعتباريابي مقدماتي آزمون سنجش عملکرد شناختي مغز با تأکيد بر نقش سن در دانشجويان :


تعداد صفحات : 1

این پژوهش با هدف طراحی و ساخت اولی یک آزمون عملکرد شناختی برای سنجش اثر بازداری در حافظ کاری و سنجش نقش سن در دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع ساخت و اعتباریابی آزمون است. جامع آماری پژوهش هم دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند که از میان آنها 100 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، آزمون عملکرد شناختی مغز محقق‌ساخته و آزمون نگهداری توجه شنیداری ( PASAT ، سامپسون، 1956) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس) و آزمون t گروههای مستقل تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل به نام‌های دقت شناسایی هدف ، خطای موضعی (مکانی) ، خطای راست دو ثانیه ، خطای راست سه ثانیه، خطای چپ سه ثانیه و خطای چپ دو ثانیه را به دست داد . همچنین نتایج آزمون t گروههای مستقل نشان داد که فقط در دقت شناسایی هدف (5/0 P ) بین دانشجویان از نظر سن تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P < ).

لینک کمکی