دانلود فایل های word مقاله حذف کروم (VI) از محلول هاي آبي با استفاده از فرايند هاي UV/ZnO، UV/TiO2 و UV/H2O2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله حذف کروم (VI) از محلول هاي آبي با استفاده از فرايند هاي UV/ZnO، UV/TiO2 و UV/H2O2 :


تعداد صفحات :12

چکیده زمینه و هدف: مطالعه حاضر با توجه به مخاطرات فراوان فلز سنگین کروم در محیط زیست از جمله سرطان پوست و ریه و آسیبهای کلیوی و کبدی با هدف بررسی حذف Cr(VI) با استفاده از فرایند های نانو فتوکاتالیستی و فتو شیمیایی UV/ZnO، UV/TiO2 و UV/H2O2 از محلول های آبی انجام پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه فاکتور های موثر بر فرایند احیاء مثل غلظت کاتالیست (g/L 15/0-05/0)، غلظت H2O2(mol/L 5/1-5/0) و pH مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت اولیه سوبسترا بین mg/L 15-1/0 متغیر بود. محلول استوک کروم (VI) با استفاده از انحلال دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) در آب مقطر یک بار تقطیر تهیه گردید. غلظت باقیمانده کروم بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 540 نانومتراندازه گیری شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت نانو ذرات TiO2 و ZnO و H2O2 و همچنین کاهش pH راندمان احیای کروم افزایش پیدا می‌کند. همچنین راندمان حذف با افزایش غلظت اولیه سوبسترا کاهش پیدا کرد. بیشترین احیای کروم با ZnO در pH بین 8-4 حاصل شد. همچنین با افزایش pH راندمان حذف توسط TiO2 و H2O2 کاهش یافت. از طرفی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرایند احیاء از سنتیک درجه اول لانگمویر- هنشلود پیروی می‌کند. نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاصله بیانگر آن است که می‌توان از فرایند پاک و بدون باقیمانده UV/ZnO، UV/H2O2 و UV/TiO2 به صورت موثر برای حذف کروم 6 ظرفیتی از محیط های آبی استفاده نمود.

لینک کمکی