دانلود فایل های word مقاله اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA ( 7و12 دي متيل بنزو آنتراسن) در موش صحرايي ماده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA ( 7و12 دي متيل بنزو آنتراسن) در موش صحرايي ماده :


تعداد صفحات :13

چکیده زمینه و هدف: سرطان تخمدان با اینکه شیوع چندان زیادی ندارد اما یکی از عوامل مهم مرگ و میر در زنان محسوب می‌گردد. با توجه به نقش آنزیم‌های سیکلواکسیژناز (COX) در کانسر و تولید پروستاگلندین نوع E2 در ایجاد ضایعات توموری، به کارگیری مهار کننده‌های COX در ممانعت از ایجاد سرطان موثر بنظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرکتوپروفن به عنوان مهار کننده غیر انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان در موش‌های صحرایی ماده بود. مواد و روش کار: در این پژوهش از موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستاراستفاده شد. حیوانات به 5 گروه تقسیم شدند: گروه اول گروه نرمال بود، گروه دوم فقط تزریق (DMBA) 7,12 Dimethyl benz(a) anthracene را داشتند، گروه سوم تحت تزریق DMBA +Saline واقع شدند و گروه‌های بعد مورد تزریق مقادیر مختلف کتوپروفن قرار گرفتند. به منظور القاء سرطان از DMBA استفاده شد، که مستقیما به داخل تخمدان حیوان تزریق گردید. دراین تحقیق وزن تخمدان و خصوصیات هیستوپاتولوژیکی تخمدان در تمام گروه‌های آزمایشی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. و در انتها اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد. یافته‌ها: در این پژوهش وزن تومور در گروه‌های دریافت کننده کتوپروفن به شدت کاهش یافت، به طوری که وزن تخمدان در گروههای مورد تزریق کتوپروفن به ترتیب 004/0± 037/0 و 001/0± 033/0 گرم در حالی که در گروه سوم میانگین 008/0±152/0 بود. در برش‌های میکروسکوپی نیز، کاهش رشد تومور را در گروههای دریافت کننده کتوپروفن نشان داده شد. نتیجه گیری: این تحقیق تأثیر مثبت این ترکیب را در درمان سرطان تخمدان تأیید می‌کند، اگرچه مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

لینک کمکی