دانلود فایل های word مقاله نگرش دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي کرمان در خصوص ارائه خدمات کتابدار پزشکي در جستجو و بازيابي اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نگرش دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي کرمان در خصوص ارائه خدمات کتابدار پزشکي در جستجو و بازيابي اطلاعات :


تعداد صفحات :16

مقدمه: در جهان امروز با ظهور و رشد سریع انواع فناوری‌های نوین اطلاعات‌، حضور یک فرد متخصص اطلاع‌یابی می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد‌. هدف از این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص ارائه خدمات کتابدار پزشکی بود.

روش: تحقیق حاضر یک بررسی کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 650 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌باشند که در این تحقیق نمونه با توجه به فرمول کوکران و به صورت تصادفی ساده 150 نفر انتخاب گردید. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تأیید و برای سنجش پایایی از روش ثبات درونی (‌‌0.82‌=ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.

نتایج: در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 60.7 درصد موافق خدمات جستجو و بازیابی اطلاعات کتابداران پزشکی‌، 64.7 درصد موافق خدمات پژوهشی کتابداران پزشکی و 61.3 درصد نیز موافق خدمات آموزشی کتابداران پزشکی بودند و در نهایت نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مورد جستجو و بازیابی اطلاعات با میانگین 4.13 در سطح مطلوب ارزیابی می‌شود.

نتیجه‌گیری: از پژوهش حاضر نتیجه می‌گیریم که اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دیدگاه مثبتی نسبت به خدمات کتابداری پزشکی داشتند و کتابداران پزشکی نقش بسیار با ارزشی در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و جستجو و بازیابی اطلاعات در سیستم دانشگاه برای دانشجویان ایفا می‌کنند.

لینک کمکی