دانلود فایل های word مقاله ارزيابي عملکرد سيستم اطلاعات آزمايشگاه براساس استانداردهاي انجمن ملي آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي عملکرد سيستم اطلاعات آزمايشگاه براساس استانداردهاي انجمن ملي آمريکا :


تعداد صفحات :16

مقدمه: LIS سیستمی است که به منظور برنامه‌ریزی‌، سازماندهی و کنترل فعالیت‌های بالینی‌، مدیریتی و بهره‌وری از خدمات استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه بر اساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد.
روش: این مطالعه، از نوع کاربردی و توصیفی -تحلیلی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک چک لیست محقق ساخته، منطبق با استانداردهای انجمن ملی آمریکا شامل LIS2-A، LIS-8A می‌باشد، که روایی آن توسط متخصصان علوم آزمایشگاهی، رایانه و اساتید گروه مدیریت اطلاعات سلامت تأیید شده است؛ تحلیل داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 و بر اساس آزمون‌های آماری T وANOVA برای بررسی محتوای اطلاعاتی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بر اساس سه معیار ورود داده، ذخیره‌سازی و پردازش و معیار خروج داده با استفاده از استانداردهای ذکر شده وLeven برای آزمون برابری واریانس‌ها انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سه معیار بررسی شده (ورود داده، ذخیره سازی و پردازش و خروج داده‌) با استانداردها 27/53 می‌باشد که از این نظر تفاوتی بین بیمارستان‌های خصوصی و آموزشی وجود نداشت. همچنین سیستم نرم‌افزاری کوثر با مطابقت 29/53 درصد بیشترین میزان را نسبت به سیستم‌های دیگر در هر سه معیار داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه در قالب معیارهای ارزیابی شده مورد توجه کافی قرار نگرفته است‌، پیشنهاد می‌شود استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان‌های معتبر بررسی و مطالعه شود و براساس نیاز سنجی صورت گرفته از ذی‌نفعان سیستم‌، طراحی سیستمی راحت و پاسخگو انجام شود.

لینک کمکی