دانلود فایل های word مقاله وضعيت مديريت اطلاعات گفتار درماني در مراکز توانبخشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله وضعيت مديريت اطلاعات گفتار درماني در مراکز توانبخشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز :


تعداد صفحات :12

مقدمه: مدیریت اطلاعات بهداشتی‌، حرفه‌ای است که به ماهیت، ساختار و ترجمه داده‌ها به اشکال قابل استفاده اطلاعات، برای پیشبرد بهداشت و مراقبت بهداشتی افراد و جمعیت‌ها توجه دارد. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی وضعیت مدیریت اطلاعات گفتار درمانی در مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت.

روش: در مطالعه توصیفی –مقطعی حاضر، وضعیت مدیریت اطلاعات مراکز گفتار درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده‌ها چک لیستی که بر اساس مطالعات انجام گرفته و بررسی فهرست و متون موجود طراحی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک Tتک نمونه‌ای (به منظور مقایسه میانگین نمونه آماری با میانگین جامعه آماری) صورت گرفته شد.

نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داده است میانگین داده‌های دموگرافیک 0/42±2/15، روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات 0/48±1/54، انواع و نحوه پردازش داده‌ها 0/48±1/45، محاسبه شاخص‌های آماری 0/56±1/73 می‌باشد. این امر، نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوب خرده مقیاس، داده‌های دموگرافیک و وضعیت نامطلوب خرده مقیاس‌های دیگر‌، مدیریت اطلاعات گفتار درمانی در مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد.

نتیجه‌گیری: در زمینه گفتار درمانی وجود یک سیستم مدیریت اطلاعات پویا و کارآمد امری ضروری می‌باشد. بنابراین باید قوانین و استانداردهای مناسب جهت جمع آوری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، بازیابی اطلاعات و گزارش دهی منظم در سیستم اطلاعات به منظور اطمینان از اثر بخشی خدمات و در دسترس بودن اطلاعات تدوین گردد.

لینک کمکی