دانلود فایل های word مقاله بررسي امکان استقرار مدارک پزشکي الکترونيکي در بيمارستان‌هاي آموزشي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي امکان استقرار مدارک پزشکي الکترونيکي در بيمارستان‌هاي آموزشي شيراز :


تعداد صفحات :16

مقدمه: مدارک پزشکی الکترونیکی یکی از فناوری‌های نوین برای بهره‌برداری از اطلاعات سلامت است که به عنوان سیستمی با ارزش، جهت دسترسی به اطلاعات بیمار در بیمارستان‌ها شناخته شده ‌است. هدف از این مطالعه تعیین امکان استقرار سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی از دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز بوده ‌است.
روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه پژوهش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شیراز بوده است. نمونه گیری به صورت خوشه‌ای یک مرحله‌ای انجام گردید. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 17و آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید.
نتایج: در میان بیمارستان‌های مورد مطالعه میزان آگاهی افراد نسبت به مدارک پزشکی الکترونیک در حد زیاد بود (x=3/66) و الزامات فنی‌، الزمات سازمانی و الزامات قانونی در همه بیمارستان‌ها تا حدودی وجود دارد و در بین بیمارستان‌ها نیز تفاوت معنا‌داری وجود ندارد (0/05نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود مسئولین مربوطه با در نظر گرفتن الزامات فنی، سازمانی و قانونی مربوط به مدارک پزشکی الکترونیکی در جهت پیاده سازی و اجرای آن تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

لینک کمکی