دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان صحت کدگذاري نئوپلاسم‌ها در بيمارستان آنکولوژي سيدالشهداء اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان صحت کدگذاري نئوپلاسم‌ها در بيمارستان آنکولوژي سيدالشهداء اصفهان :


تعداد صفحات :13

مقدمه: استفاده از اطلاعات بیماران سرطانی هنگامی میسر است که این اطلاعات به طور صحیح سازماندهی و طبقه بندی گردد که این امر از طریق کدگذاری تشخیص ها و اقدامات درمانی انجام می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان صحت کدگذاری نئوپلاسم ها در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1390 بوده است.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بوده است جامعه پژوهش پرونده های شش ماهه دوم سال 1390 بوده و 308 پرونده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز یک چک لیست محقق ساخته بود که پس از تعیین روایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی انجام گردید.

نتایج: از بررسی پرونده های مورد بررسی به این نتیجه رسیدیم که میزان صحت کدگذاری پرونده ها در بیمارستان 68% بوده است. همچنین بیشترین میزان صحت کدگذاری مربوط به نئوپلاسم بافت همبند با 94% صحت بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود کدگذاری ریخت شناسی نئوپلاسم ها و Z کدهای مربوطه در دستور کار کدگذارن قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود برای افزایش سطح صحت کدگذاری نئوپلاسم ها دوره های آموزشی کدگذاری مدونی در دستور کار قرار گیرد.

لینک کمکی