دانلود فایل های word مقاله ارزشيابي عملکرد سيستم‌هاي اطلاعات داروخانه در بيمارستان‌هاي شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزشيابي عملکرد سيستم‌هاي اطلاعات داروخانه در بيمارستان‌هاي شهر شيراز :


تعداد صفحات :17

مقدمه: یکی از زیر سیستم‌های سیستم اطلاعات بیمارستان، سیستم اطلاعات داروخانه می‌باشد. برای رسیدن به حداکثر فایده‌های یک سیستم بایستی آن را در برابر معیارهای معین ارزشیابی کرد. ارزشیابی‌ موجب بهبود سیستم‌های موجود و رقابت مابین شرکتهای تولید کننده میشود.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که در سال1392 در بیمارستان‌های شهر شیراز انجام شد. داده‌ها از طریق مشاهده مستقیم نرم افزار و مصاحبه با کاربران جمع آوری گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک لیست استاندارد روا و پایا حاوی شاخص‌های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، منتشره توسط وزارت بهداشت بود. شاخص‌های ارزشیابی توسط کاربران سیستم بر اساس اهمیت وجود آن در نرم افزار نمره‌دهی گردید. داده‌ها با به کارگیری نرم‌افزار Excel نسخه 2010، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: سیستم‌های مورد پژوهش در قابلیت‌های حسابداری و بیمه، با کسب مجموع میانگین نمره 40 در وضعیتی کاملاً مطلوب، در انبارداری با کسب مجموع میانگین نمره 27/71، در گزارش‌گیری و ثبت اطلاعات مرتبط با دارو و تجویز دارو با کسب مجموع میانگین نمره 36/96 در وضعیتی مطلوب، در قابلیت‌های بالینی هوشمند با کسب مجموع میانگین نمره 11/74 در وضعیتی نامطلوب و در سایر قابلیت‌های بالینی با کسب مجموع میانگین نمره 31/27 وضعیتی نسبتاً مطلوب، قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: طراحی بسیاری از سیستم‌های اطلاعات داروخانه با هدف مدیریت دارو و هزینه‌های دارو درمانی بوده است، تا حمایت از درمانگران در فرآیند تجویز دارو. به طوری که نرم افزارهای طراحی شده کمترین نمره را در قابلیت‌های بالینی هوشمند کسب کردند. بنابراین ارتقاء قابلیت‌های بالینی و بهبود سیستم اطلاعات داروخانه بستری، امری ضروری است. تشکیل کمیته ناظر بر طراحی این سیستمها و تربیت تحلیل‌گران سیستم با دیدگاه بالینی نیز پیشنهاد می‌گردد.

لینک کمکی