دانلود فایل های word مقاله حاکميت فناوري اطلاعات در بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران: يک مطالعه کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله حاکميت فناوري اطلاعات در بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران: يک مطالعه کيفي :


تعداد صفحات :21

مقدمه: حاکمیت فناوری اطلاعات به چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات و روش هم راستا نمودن تصمیمات مرتبط با فناوری اطلاعات با فرآیندها، منابع و مسئولیت‌ها اشاره می‌نماید. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت موجود حاکمیت فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر، مطالعه کیفی‌ از نوع کاربردی است. در گام اول جامعه پژوهش شامل مستندات مرتبط در مراکز تحت مطالعه و در گام دوم مسئولین واحد فناوری اطلاعات، رایانه، انفورماتیک و مدیران بیمارستان شاغل در مراکز بودند. ابزار گردآوری داده در گام اول فرم گردآوری داده و در گام دوم راهنمای مصاحبه بود. اسناد مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت و تمامی گزاره‌ها استخراج شد. در نهایت، داده‌ها پردازش و نتایج تفسیر گردید. پس از جمع‌آوری مصاحبه‌ها، داده‌ها شناسایی، کدگذاری و طبقه‌بندی شدند. سرانجام، زیر موضوع‌ها ترکیب، موضوع‌ها انتخاب و به تحلیل موضوعی منجر شد.
نتایج: رشته تحصیلی 40 درصد مسئولین واحد فناوری اطلاعات مراکز تحت مطالعه، رایانه با گرایش نرم افزار و 40 درصد مدیران مراکز فارغ التحصیل رشته پزشکی بودند. نتایج نشان داد رئیس، مدیر، مسئول واحد فناوری اطلاعات و مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات در بیشتر حوزه‌های مرتبط با فناوری تصمیم‌گیری می‌نمودند. همچنین در برخی از مراکز شرح وظایفی از طرف مسئول واحد فناوری اطلاعات با تأیید مدیریت بیمارستان در اختیار کارکنان واحد قرار می گرفت.
نتیجه‌گیری: ساختار واحد فناوری اطلاعات در مراکز تحت مطالعه، ساختاری مبهم و پیچیده بود، به طوری که متولی، سیاست‌گذاران، مجریان و بهره‌برداران فناوری اطلاعات بیمارستان‌ها دقیقاً مشخص نبودند.

لینک کمکی