دانلود فایل های word مقاله آگاهي دانشجويان دوره کار آموزي در عرصه دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان از منشور حقوق بيمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله آگاهي دانشجويان دوره کار آموزي در عرصه دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان از منشور حقوق بيمار :


تعداد صفحات :12

مقدمه: منشور حقوق بیمار، ابزاری برای بهبود و تقویت سیستم سلامت و رضایت بیمار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی دانشجویان دوره کار‌آموزی در عرصه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از منشور حقوق بیمار انجام شد.
روش: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی– تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارآموزی در عرصه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود، که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه (69 نفر)، به روش سرشماری در مطالعه شرکت کردند، ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای پایا و روا براساس منشور حقوق بیمار ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت ایران بود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که 1/45 درصد شرکت کنندگان در مطالعه از سطح آگاهی ضعیف، 81/16 درصد از سطح آگاهی متوسط و 17/39 درصد از سطح آگاهی خوب برخوردار بودند. بیشترین درصد آگاهی در حیطه حق بیمار در خصوص دریافت مطلوب خدمات سلامت (81/1 درصد‌) و کمترین سطح آگاهی مربوط به حیطه حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار (1/45درصد) بود. همچنین، رابطه معناداری بین جنسیت دانشجویان و سطح آگاهی آنان از منشور حقوق بیماران وجود داشت‌.
نتیجه‌گیری: اکثریت دانشجویان شرکت کننده در مطالعه حاضر از سطح آگاهی متوسط در خصوص منشور حقوق بیمار برخوردار بودند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که تأکید بیشتر بر جنبه‌های مختلف حقوق بیمار در سر فصل واحدهای درسی مرتبط با این موضوع صورت گرفته و کارگاه‌ها یا سمینارهای آموزشی مناسبی در این خصوص طراحی و حمایت شوند.

لینک کمکی