دانلود فایل های word مقاله نياز سنجي و تعيين اولويت بيمارستان‌هاي آموزشي کرمان در خصوص پياده‌سازي فناوري RFID

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نياز سنجي و تعيين اولويت بيمارستان‌هاي آموزشي کرمان در خصوص پياده‌سازي فناوري RFID :


تعداد صفحات :13

مقدمه: فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی (RFID) یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد که می تواند به صورت همزمان کار مدیریت اطلاعات، احراز هویت و ردیابی را به طور کامل مورد پوشش قرار دهد. پژوهش حاضر برآن است تا به نیازسنجی و تعیین اولویت بیمارستان های آموزشی کرمان در خصوص پیاده سازی فناوری RFID بپردازد.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که به صورت کمی در سال 1394 در شش بخش بیمارستان های آموزشی کرمان، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که برای هر بخش به طور مجزا طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.

نتایج: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بخش اورژانس بیشترین ضرورت پیاده سازی فناوری RFID را بر اساس وضعیت عملکردی این بخش در بیمارستان های مورد مطالعه داشت. همچنین، از دیدگاه افراد مورد مطالعه، اولویت پیاده سازی RFID به ترتیب در بخش های اورژانس، تجهیزات پزشکی بیشتر از سایر بخش ها بود.

نتیجه گیری: از آنجایی که بخش های مورد بررسی در بیمارستان های آموزشی کرمان دارای مشکلات بسیاری بودند و تداوم در وقوع هر کدام از این مشکلات می تواند موجب ناکارآمدی فعالیت های بیمارستان ها، افزایش هزینه ها و در نهایت به خطر افتادن جان بیماران شود، بنابراین پیاده سازی سیستم RFID جهت رفع این مشکلات، ضروری می باشد. با توجه به اهمیت زمان در بخش اورژانس و نیز بررسی دیدگاه پرسنل مورد مطالعه، بخش اورژانس بیشترین نیاز جهت پیاده سازی فناوری RFID را دارا بود.

لینک کمکی