دانلود فایل های word مقاله رضايت‌مندي مديران و کارشناسان دانشکده‌ علوم پزشکي آبادان در توسعه بهره‌مندي از کامپيوتر و اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله رضايت‌مندي مديران و کارشناسان دانشکده‌ علوم پزشکي آبادان در توسعه بهره‌مندي از کامپيوتر و اينترنت :


تعداد صفحات :13

مقدمه: بهره مندی از فن آوری اطلاعاتی یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان ها محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح رضایت مندی مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان در توسعه بهره مندی از کامپیوتر و اینترنت انجام گرفت.

روش: این مطالعه مقطعی در شهریورماه 1393 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ساخته شامل متغیرهای فردی با 8 سؤال و متغیرهای وابسته با 15 سؤال در مقیاس دو گزینه ای کافمن و 5 رتبه ای لیکرت بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری 0/05>P تحلیل شدند.

نتایج: از بین 139 مدیر و کارشناس مطالعه شده، 102 نفر (75%) در اتاق کار خود به کامپیوتر سالم و 77 نفر(75/5%) به اینترنت دسترسی داشتند که سطح رضایت از سرعت اینترنت از 5 نمره، 1/1±2/6 و از کیفیت برخورداری 1/0±2/7 بود. 57 نفر(41%) به شبکه اتوماسیون متصل بودند که سطح رضایت از سرعت اتوماسیون، 1/0±3/2، از کیفیت برخورداری 0/8±3/2، عدم پیچیدگی انجام کار 0/9±3/1، امنیت محرمانه بودن اطلاعات 1/1±3/3، قابلیت سیستم کامپیوتر مورد استفاده 0/8±2/7 بود. بین سطح تحصیلات و سطح رضایت از سرعت اینترنت، کیفیت برخورداری از اینترنت و سرعت اتوماسیون رابطه معنی دار وجود داشت (0/05>P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رضایت بهره مندی از کامپیوتر و اینترنت در سطح متوسط بود، پیشنهاد می گردد واحد IT دانشکده نسبت به توسعه بیشتر بهره مندی از کامپیوتر و اینترنت برنامه های مداخله ای طراحی و اجرا نماید.

لینک کمکی