دانلود فایل های word مقاله خطاهاي موجود در مستندسازي گواهي فوت: يک مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله خطاهاي موجود در مستندسازي گواهي فوت: يک مطالعه موردي :


تعداد صفحات :13

مقدمه: آمار مرگ و میر، حاصل اطلاعات ثبت شده در گواهی های فوت می باشد. این اطلاعات جهت اهداف ارزشمند از جمله توسعه برنامه های بهداشت عمومی و اختصاص منابع مراقبت سلامت به کار می رود. بنابراین صحت داده های گواهی فوت اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش، با هدف بررسی خطاهای موجود در تکمیل گواهی فوت در بیمارستان های شهر سبزوار انجام گردید.

روش: این پژوهش از نوع گذشته نگر و توصیفی بود و کلیه پرونده های بیماران فوت شده در بیمارستان های شهر سبزوار در شش ماهه دوم سال 1389 (309 پرونده) بررسی شد. در این پژوهش، جمع آوری داده ها بر اساس چک لیستی محقق ساخته صورت گرفت .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت پذیرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که در مجموع تنها 11/6 درصد گواهی های فوت مورد بررسی، بدون خطا بودند. در ثبت نام و نام خانوادگی متوفی هیچ خطایی مشاهده نشد. بیشترین نقص اطلاعاتی در ثبت شماره ملی (78/5 درصد) و ثبت شماره شناسنامه (26/2 درصد) دیده شد. 60 درصد گواهی ها توسط پزشک معالج متوفی صادر نشده بود و 38 درصد از صادرکنندگان گواهی ها پزشکان عمومی بودند. ثبت مکانیسم فوت به جای علت زمینه ای فوت در 20/5 درصد گواهی ها مشاهده شد. رابطه علیّتی بین علل ثبت شده در 27 درصد از گواهی ها، وجود نداشت و در ثبت علل فوت در 68 درصد گواهی ها از اختصارات استفاده شده بود.

نتیجه گیری: در این بررسی توالی نامناسب علل فوت و به کارگیری اختصارات در ثبت علت فوت بیشتر مشهود است که ناشی از عدم درک اهمیت گواهی فوت و ناآشنایی پزشکان با قوانین و دستوالعمل های تعیین علل مرگ است و می تواند دلیل بروز خطاهای گواهی فوت باشد. برگزاری دوره های آموزش سالانه در مورد گواهی فوت و بحث درباره گواهی فوت هر بیمار، در ویزیت های پزشکان می تواند منجر به افزایش صحت این اطلاعات گردد.

لینک کمکی