دانلود فایل های word مقاله تاءثير ارائه خدمات مددکاري در کاهش نيازهاي بهداشتي – درماني سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تاءثير ارائه خدمات مددکاري در کاهش نيازهاي بهداشتي – درماني سالمندان :


تعداد صفحات :10

زمینه: مراقبت از تعداد روزافزون سالمندان, از جنبه های مهم مراقبت های بهداشتی-درمانی است و مددکار اجتماعی می تواند در رفع نیازهای سالمندان نقش ایفا کند. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تاءثیر به کارگیری مددکاران اجتماعی در رفع نیازهای سالمندان انجام شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی در عرصه بر روی 75 سالمند بالای 60 سال شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با همکاری مددکاران داوطلب و ارائه خدمات مددکاری به مدت 6 ماه, نیازهای سالمندان توسط پرسش نامه, قبل و پس از ارائه خدمات مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t زوجی و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نمره نیازهای عاطفی-روانی و بهداشتی-درمانی سالمندان پس از ارائه خدمات مددکاری کاهش معنی داری نسبت به شروع مطالعه داشت (0001/0P<). در بررسی ارتباط عوامل جنس, سن, وضعیت تاءهل و تحصیلات با میانگین کاهش این نیازها مشخص شد که سن و جنس ارتباط معنی داری با کاهش نیازها نداشتند, ولی ارتباط بین تاءهل و تحصیلات با کاهش این نیازها از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که خدمات مددکاری با اجرای فرآیندی کم هزینه و به کارگیری امکانات موجود می تواند نیازهای سالمندان را برآورده سازد و مشکلات آنها را کاهش دهد.

لینک کمکی