دانلود فایل های word مقاله بررسي فراکسيون هاي زهر کژدم Mesobuthus eupeus بومي کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي فراکسيون هاي زهر کژدم Mesobuthus eupeus بومي کاشان :


تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: کژدم Mesobuthus eupeus یکی از فراوانترین گونه های جنس Mesobuthus و متعلق به خانواده Buthidae می باشد. این کژدم از بیشتر نقاط ایران گزارش شده است و یکی از عوامل اصلی گزیدگی در کشور محسوب می شود. با توجه به این که شناخت فراکسیون های زهر کژدم ها می تواند فاکتور مهمی در درمان اثرات پاتوفیزیولوژیک و شناخت داخل گونه ای آنان باشد، این مطالعه به منظور تعیین فراکسیون های زهر کژدم M.eupeus در سال 1380 انجام گردید.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه بنیادی به روش توصیفی می باشد. پس از تهیه ژل بزرگ Tricine-SDS-PAGE و حرارت دادن نمونه زهر با بافر حاوی مرکاپتواتانول و تزریق حدود 25 میلی گرم پروتئین از زهر به هر چاهک، ولتاژ الکتروفورز روی 80 ولت تنظیم و ثابت گردید. پس از اتمام الکتروفورز بعد از 15 ساعت، ژل چندین بار شستشو و با متانول فیکس و با کوماسی بلو رنگ آمیزی و جهت مقایسه وزن مولکولی پروتئین های زهر از مارکر پروتئینی Sigma ultra low MW استفاده شد.یافته ها: زهر کژدم Mesobuthus eupeus دارای 6 باند پروتئینی بود. بالاترین باند پروتئینی با وزن مولکولی 26.6 کیلودالتون و پایین ترین باند با وزن مولکولی 1 کیلودالتون بود. زهر کژدم Mesobuthus eupeus پروتئین های بیشتری با وزن مولکولی کمتر از مارکر Sigma ultra low MW دارد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به این کژدم در بیشتر نقاط ایران و در اقلیم های آب و هوایی گوناگون زندگی می کند، مطالعه زهر کژدم در هر منطقه، علاوه بر کمک به درمان اثرات پاتوفیزیولوژیک آن و تهیه دقیق تر آنتی ونوم بر ضد فراکسیون زهری، می تواند تفاوت های داخل گونه ای را، با توجه به نوع رژیم آب و هوایی مشخص نماید که انجام این مطالعه را توصیه می کند.

لینک کمکی