دانلود فایل های word مقاله بررسي نگرش معلمين شاغل در دبستان هاي شهر کاشان در مورد چگونگي رفع نيازهاي جسمي کودکان دوره ابتدايي در سال 1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نگرش معلمين شاغل در دبستان هاي شهر کاشان در مورد چگونگي رفع نيازهاي جسمي کودکان دوره ابتدايي در سال 1379 :


تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: یکی از نگرانی های جامعه نیازهای جسمی افراد بویژه در سنین رشد است و با توجه به اهمیت نقش معلم و تامین نیازهای جسمی کودکان و عدم اطلاع از وضعیت آن در این منطقه و به منظور تعیین نگرش معلمین نسبت به رفع نیازهای جسمی کودکان و عوامل مرتبط با آن این تحقیق در مورد معلمین دوره ابتدایی در سال 1379 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش مقطعی روی کلیه معلمین ابتدایی مدارس کاشان در سال 1379 انجام شد و نگرش با طیف لیکرت با 22 گویه در زمینه نیازهای جسمی و 12 گویه در مورد اطلاعات دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا یکی از گزینه های کاملا موافق، موافق، مخالف و کاملا مخالف را انتخاب نمایند. عوامل مرتبط شامل سن، جنس، تجربه، تاهل، تعداد فرزندان، وجود مربی بهداشت، وجود فرزند در دوره ابتدایی و ارجاع کودک بود. کسب امتیاز در زیر معدل به عنوان نگرش منفی و بالای آن نگرش مثبت تلقی گردید.یافته ها: از 507 مدرسه ای که مورد بررسی قرار گرفتند نگرش در مورد رفع نیازهای جسمی در 42% موارد منفی بود و عواملی چون سن، تجربه، تاهل و تعداد فرزندان، وجود مربی بهداشت و فرزند دوره ابتدایی در خانواده بر نگرش موثر نبود و فقط با جنس و ارجاع کودک ارتباط معنی دار داشت.نتیجه گیری و توصیه ها: نگرش مثبت معلمین در مورد رفع نیازهای جسمی دانش آموزان دوره ابتدایی تقریبا کمی از نصف بیشتر بود و تحقیقات دیگر در زمینه بهینه سازی نگرش از طریق آموزش و افزایش آگاهی معلمین در مورد رفع نیازهای جسمی کودکان دوره ابتدایی پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی