دانلود فایل های word مقاله شيوع حاملگي با فاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شيوع حاملگي با فاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولد :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به شیوع متفاوت حاملگی با فاصله کوتاه در کشور و عدم بررسی وضعیت آن در کاشان و با توجه به اهمیت وزن و قد هنگام تولد و نظر به این که تناقض هایی در مورد ارتباط حاملگی با فاصله کوتاه و وزن و قد هنگام تولد وجود دارد و به منظور تعیین شیوع حاملگی با فاصله کوتاه و ارتباط آن با وزن و قد هنگام تولد تحقیقی در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در طی سال های 79-1378 انجام شد. مواد و روش ها: برای تعیین شیوع حاملگی با فاصله کوتاه تحقیق توصیفی و برای تعیین نقش آن در وزن و قد هنگام تولد تحقیق تحلیلی از نوع Historical-Cohort انجام شد. در این مطالعه 150 مادر که دارای حاملگی با فاصله کوتاه بودند (حاملگی با فاصله کمتر از 15 ماه) و 90 مادر که دارای حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه بودند به عنوان گروه مورد و 150 نفر که دارای حاملگی با فاصله مناسب بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. در گروه های مورد و شاهد وزن و قد هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با استفاده از آزمون آماری t مورد قضاوت قرار گرفت. خطر نسبی و خطر منتسب حاملگی با فاصله کوتاه در بروز وزن کمتر از 3000 گرم و قد کمتر از 49 سانتیمتر تعیین شد. یافته ها: از 2300 نمونه مورد بررسی، 216 نفر (9.4%) دارای حاملگی با فاصله کوتاه بودند. یافته های پژوهشی نشان داد که بین حاملگی با فاصله کمتر از 15 ماه و وزن و قد هنگام تولد رابطه ای وجود ندارد اما بین حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه و وزن و قد هنگام تولد رابطه معنی داری وجود دارد. میانگین (±انحراف معیار) وزن هنگام تولد در گروه شاهد 443±3356 گرم و در گروه با فاصله حاملگی کمتر از 12 ماه 430±3237 گرم بود. قد هنگام تولد در گروه شاهد 2±50.4 سانتیمتر و در گروه حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه 1.8±49.7 سانتیمتر بود. اختلاف وزن در دو گروه معنی دار بود ( Pنتیجه گیری و توصیه ها: حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه با وزن و قد هنگام تولد رابطه دارد و میزان آن را کاهش می دهد. تحقیقات بعدی برای تعیین عوامل موثر بر حاملگی با فاصله کوتاه توصیه می گردد.

لینک کمکی