دانلود فایل های word مقاله بررسي نيمرخهاي شخصيتي مراجعين طلاق به دادگاه خانواده تهران سال 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نيمرخهاي شخصيتي مراجعين طلاق به دادگاه خانواده تهران سال 1380 :


تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: معضل طلاق گریبا ن گیر عد ه ای از مردم می باشد. طلاق تبعات زیادی را در پی دارد که چنانچه بتوانیم از علل و عوامل آن جلوگیری کنیم خواهیم توانست از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم. به همین دلیل نیمرخهای شخصیتی روی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران در سال 1380 انجام گرفت. مواد و رو ش ها: تحقیق به صورت توصیفی بر روی 132نفر انجام شد. روش نمو نه گیری با مراجعه مستمر بود. افراد مورد بررسی دو پرسشنامه حاوی اطلاعات دموکرافیک و پرسشنامه نیمرخ شخصیتی چندوجهی مینه سوتا ( MMPI ) را پرکردند. یافته ها : تحقیق بر روی 132نفر شامل 82 زن و 50 مرد انجام شد. در پایان نمو نه گیری, 10 نفر (2 زن و 8 مرد) به علت مقیا س های اعتباری بالاتر از حد مجاز, از مطالعه خارج شدند. از 122نفر نمونه با قی مانده, 75 نفر (7/61درصد) مقیاس خارج از حد نرمال نداشتند. 27نفر (3/22درصد) دارای یک مقیاس خارج از حد نرمال و 20 نفر (40/61درصد) دارای حداقل 2 مقیاس بالاتر از حد طبیعی بودند. در کل 47نفر (38درصد) دارای نتایج نابهنجار بودند. در گروه نابهنجار بین زن و مرد از نظر نیمرخ کلی و نیز هر یک از مقیاس ها تفاوت معنی د اری پیدا نشد. نتیجه گیر ی و و توصیه ها : رفتارهای تکاملی, روابط مختل بین فردی, خلق بی ثبات, خودبیمارانگاری, بدگمانی, اختلال انطباق, افسردگی, انزوا, تفکر غیرمعمول, اضطراب, وسواس و هراس بیشترین یافته ها در نیمرخ شخصیتی مراجعین طلاق بود. این پژوهش لزوم مشاوره روانشناسی قبل از ازدواج و قبل از طلاق را تائید می کند که بررسی تجربی آن را توصیه می نماید.

لینک کمکی