دانلود فایل های word مقاله مقايسه آنتي بيوتيک پروفيلاکسي تک دوز و چند دوز در پيشگيري از عفونت زخم به دنبال آپاندکتومي بدون عارضه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه آنتي بيوتيک پروفيلاکسي تک دوز و چند دوز در پيشگيري از عفونت زخم به دنبال آپاندکتومي بدون عارضه :


تعداد صفحات :8

سابقه وهدف: عفونت زخم به دنبال اعمال جراحی یکی از مهمترین علت های مرگ و میر و ایجاد ناتوانی است. علیرغم پیدایش آنتی بیوتیکها در اواسط قرن بیستم, استفاده گسترده از این داروها باعث پیدایش سوشهای مقاوم و پیچیده تر شدن اداره عفونت زخم جراحی شد. بنابراین تعیین و جوب تجویز آنتی بیوتیک بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه میزان عفونت زخم در دو رژیم آنتی بیوتیک تک دوز و چند دوز در بیمارانی که تحت عمل جراحی آپاندکتومی بدون عارضه قرار گرفته اند مقایسه شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نوعی کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر 118 بیماری که تحت عمل جراحی آپاندکتومی بدون عارضه قرار گرفتند انجام شد. آپاندیسیت بر اساس شرح حال و معاینه بالینی و داده های آزمایشگاهی تشخیص داده می شد. هر دو گروه قبل از عمل یک دوز آنتی بیوتیک شامل مترونیدازول mg/kg 10 و جنتامایسین mg/kg 5/1 به صورت وریدی دریافت می کردند. گروه اول شامل 58 نفر بود که بعد از عمل آنتی بیوتیک دریافت نمی کردند. گروه دوم شامل 60 نفر بود که مدت 48 ساعت پس از جراحی آنتی بیوتیک دریافت می کردن. بیماران به مدت 30 روز از نظر عفونت زخم پیگری شدند. یافته‌ها براساس آزمون دقیق فیشر تحلیل شد. یافته‌ها: در گـــــــروه اول 2 نفر ( 5/3درصد) و در گروه دوم هم 2نفر (3/3درصد) دچار عفونت زخم شدند ( N.S ). نتیجه‌گیری: انجام تحقق مشابه روی بیماران با اعمال جراحی دیگر توصیه می گردد. تفاوت معنی د اری بین دو رژیم آنتی‌بیوتیکی در پیشگیری از عفونت زخم وجود ندارد.

لینک کمکی