دانلود فایل های word مقاله کيفيت ميکروبي آب شرب شهر کاشان در سال 79-1378

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کيفيت ميکروبي آب شرب شهر کاشان در سال 79-1378 :


تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: یکی از اولی تر ین پژوهش ها ی یبهداشتی، بررسی کیفیت میکروبی آب شرب می باشد. نظر به اینکه بررسی آلودگی آبها باید دائمی باشد و باتوجه به عوارض شناخته شده آلودگی ها ی آن و به منظور تعیین کیفیت میکربی آب شرب شهر کاشان، این تحقیق از اردیبهشت ماه 1378 لغایت فروردین ماه 1379 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی است. شهر کاشان به یازده منطقه تقسیم شد و با درنظر گرفتن جمعیت هر منطقه و استاندارد صنعت آب کشور تعداد 340نمونه در طول سال برداشته شد. روش نمونه‌برداری و آزمایش نمونه‌ها مطابق دستورالعملهای ارائه شده درکتب استاندارد بود و میزان آلودگی کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و باقی‌مانده غیرقابل‌قبول در نمونه‌ها تعیین و میزان واقعی آن در جامعه برآورد گردید. یافته‌ها: در مدت یک سال از شبکه آب شرب شهر کاشان 340نمونه برداشت گردید که 79نمونه(2/32درصد) MPN بیش از صفر داشت و 5/11درصد MPN بیشتر از 3 داشت. 27نمونه (9/7درصد) دارای آلودگی از نوع کلی فرم مدفوعی بود. بیشترین نمونه آلوده مربوط به تیرماه 3/20درصد و کمترین میزان مربوط به اسفندماه بود. کلیه نمونه‌های اسفندماه فاقد آلودگی بود. در بین مناطق یازده‌گانه شهر کاشان بیشترین موارد آلودگی مربوط به منقطه لتحر 60درصد و کمترین موارد در منطقه میدان معلم 1/17درصد بود. بیشترین موارد نمونه حاوی کلی فرم مدفوعی مربوط به نمونه‌های ماه اردیبهشت 1/28درصد کمترین موارد مربوط به نمونه‌های ماه شهریور, بهمن و اسفند بود. در 1/79درصد نمونه آب باقی‌مانده کلر غیرقابل‌قبول بود. نتیجه‌گیری: آب شرب شبکه شهر کاشان با استانداردها فاصله دارد و از آنجایی که برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه تامین آب آشامیدنی سالم از ضروریات اولیه است, پایش مداوم سیستم آبرسانی شهر و شناسایی منابع ورود آلودگی و اقدمات جدی و به موقع ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کمکی