دانلود فایل های word مقاله مقايسه کربنوکسولون با سايمتيدين در درمان زخم معده موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه کربنوکسولون با سايمتيدين در درمان زخم معده موش صحرايي :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: بیماری های دستگاه گوارش به ویژه زخم پپتیک از رایج ترین بیماری های عصر حاضر به شمار می‌آیند. این تحقیق به منظور مقایسه اثر درمانی کربنوکسولون با سایمتیدین در درمان زخم پپتیک ناشی از تجویز ایندومتاسین ( mg/kg 30) پس از 72ساعت گرسنگی در موش صحرایی صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق به روش تجربی بر روی 225 سر موش صحرایی از نژاد N-MARI با متوسط وزن 225گرم انجام گرفت. موش‌ها پس از 72 ساعت گرسنگی به 5 گروه 45 تایی تقسیم شدند. گروه اول سوسپانسیون ایندومتاسین با دوز mg/kg 30, گروه دوم محلول سرم فیزیولوژی با دوز ml/kg 10, گروه سوم محلول 1% کربوکسی متیل سلولز با دوز ml/kg 10, گروه چهارم محلول سایمتیدین با دوز mg/kg 25 و گروه پنجم محلول کربنوکسولون با دوز mgkg 20 دریافت کردند. پس از ایجاد زخم به وسیله ایندومتاسین موشها در شرایط مشابه تحت تجویز خوراکی کربنوکسولون و سایمتیدین برای مدت یک هفته قرار گرفتند. پس از پایان دوره درمان, حیوانات را پس از بی‌هوشی کشته و معده آنها را خارج کردیم. زخمهای ایجاد شده به صورت ماکروسکوپی ارزیابی و اندکس زخم برای هر معده تعیین شد. سپس برای بررسی میکروسکپی نمونه‌های، روش پارافین بلاک اعمال شد و پس از رنگ‌آمیزی H&E لام‌ها مورد مطالعه میکروسکپی قرار گرفتند. یافته‌ها : ‌اندازه زخم در گروه کربنوکسولون 16./1 ± 73/6 و در گروه سایمتیدین72/1 ± 42/3 بود (05/0 Pنتیجه‌گیری: ‌ کربنوکسولون علیرغم موثر بودنش در درمان زخم معده، قدرت اثر کمتری نسبت به سایمتیدین دارد.

لینک کمکی