دانلود فایل های word مقاله بررسي کارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران طي سال هاي 80-1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي کارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران طي سال هاي 80-1379 :


تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب و استفاده سالم و مطمئن از پساب تولیدی آن و به منظور تعیین عملکرد تصفیه خا نه شهرک اکباتان، این تحقیق طی سال 80-1379 در تهران انجام گرفت. مواد و روش ها : پژوهش حاضر به روش Cross Sectional بر روی تصفیه خا نه فاضلاب شهرک اکباتان در طول مدت یک سال صورت پذیرفت. در طول مدت تحقیق هرهفته نمونه بر داری از فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خا نه انجام گرفت و کارآیی تصفیه خا نه با سنجش فراسنج ها ی COD, BOD 5 , TSS مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها : میزان زدایش فراسنج ها ی COD , BOD 5 , TSS فاضلاب به ترتیب 94,96و92درصد تعیین گردید. میانگین غلظت فـــــراسنج ها ی COD, BOD 5 , TSS در پساب خروجی در طول مدت تحقیق به ترتیب 8, 6/12,6/31 میلی گر م در لیتر بود که با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست به منظور استفاده مجدد از پساب مطابقت دارد. نتیجه گیر ی: تصفیه خا نه فاضلاب شهرک اکباتان تهران کارآیی لازم برای تصفیه فاضلاب را دارد و پساب خروجی از آن از نظر کیفیت شیمیایی قابل استفاده در کشاورزی و یا تخلیه به آبهای سطحی است. انجام چنین تحقیقات در هرچند سال را توصیه می نماید.

لینک کمکی