دانلود فایل های word مقاله ميزان مونواکسيد کربن هواي شهر کاشان در سال 1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ميزان مونواکسيد کربن هواي شهر کاشان در سال 1379 :


تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: مونواکسید کربن گازی بی رنگ, بی بو و بدون مزه است که جزو آلایند ه ها به حساب می آید. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا از این گاز به عنوان آلاینده اصلی هوا نام می برد. باتوجه به عوارض شناخته شده آن و عدم اطلاع از میزان آن در منطقه و به منظور تعیین میزان مون ا کسیدکربن هوای کاشان, این تحقیق در سال 1379 انجام گرفت. مواد و رو ش ها: این مطالعه به روش توصیفی انجام گرفت. شهر کاشان به 8 منطقه تقسیم و در هر منطقه از محدوده پرترافیک ومسکونی با دستگاه Co-Detector انداز ه گیری انجام شد. در مجموع تحقیق روی تعداد 128نمونه انجام گرفت که نیمی از آن در مناطق مسکونی و نیمی دیگر در مناطق پرترافیک بود و نتایج با حداکثر غلظت 8ساعته استاندارد مقایسه شد. یافته ها : تحقیق روی تعداد 128نمونه انجام گرفت در مناطق مسکونی شهر کاشان آلودگی با مونواکسیدکربن وجود نداشت و در مناطق پرترافیک آلوده به مونواکسیدکربن بودند. نتیجه گیر ی: با توجه به آلودگی مناطق پرترافیک شهر کاشان به مونواکسیدکربن باید منابع اصلی این آلایند ه ها را که همان وسایط نقلیه است مجهز به سیستم ها ی کنترل آلودگی هوا کرد. در ضمن احداث جاد ه های عریض به منظور کم کردن ترافیک می تواند تا حد زیادی موثر باشد. افزایش فضای سبز در شهر نیز باید مد نظر قرار گیرد که به هرحال نیاز به پژوهش را ضروری می نماید.

لینک کمکی