دانلود فایل های word مقاله بررسي اپيدميولوژي ضربه هاي سر در منطقه کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي اپيدميولوژي ضربه هاي سر در منطقه کاشان :


تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: ضربه به سر یکی از مهم تر ین علل مرگ و میر و بستری بیماران در جهان می باشد بطوریکه سالیانه میلیونها نفر به علت ترومای سر در بیمارستان بستری می شوند. باتوجه به اینکه برنا مه ریزیهای بهداشتی جامعه باید بر اساس اطلاعات از وضعیت موجود صورت گیرد و آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نمی باشد، ‌لذا این پژوهش برای بررسی اپیدمیولوژی ضر به های سر طرح ریزی شده و برای اولین بار در سطح شهرستان کاشان ارائه و انجام گردید. مواد و روش ها : این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی است. کلیه بیمارانی که به علت ترومای سر به مرکز اورژانس بیمارستان نقوی کاشان از تیرماه 1375 تا تیرماه 1376 مراجعه نموده و بستری شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق شرح حال, رادیوگرافی و CT SCAN به دست آمد. در این بررسی، شدت تروما بر اساس معیار GCSS سنجیده شد. GCSS در گرو ه های مختلف گرید (15-14: GCSS ), گرید(13-10: GCSS )، گرید(9-4: GCSS ) و گرید(3 ( GCSS ) تقسیم بند ی شد. داد ه ها با آماره توصیفی ارائه گردید. یافته ها : ‌طی این تحقیق در شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود با جمعیت 805,374 نفر، 802مورد ضربه سر در بیمارستان بستری گردیدند. 71درصد بیماران مرد و 29درصد زن بودند(نسبت مرد به زن: 5/2). میانگین کلی سن 7/25 سال بود و بیشترین فراوانی در گروه سنی زیر 10سال با فراوانی 6/29درصد بود . از 912نفر مورد مطالعه در 817نفر (6/89درصد) شدت تروما گرید 1 بود. بیشترین علت تروما،‌تصادف به تعداد 452نفر (6/49درصد): پس از آن سقوط (3/35درصد) و تهاجم (1/41درصد) بود. بیشترین تروماها در فصل بهار (9/31درصد)رخ داده است. نتیجه‌ گیر ی و توصیه‌ها: نسبت مبتلایان به کل جمعیت در منطقه خیلی زیاد است. بیشترین رده سنی گرفتار را نوجوان و بالغین جوان تشکیل داد ه اند و این موضوع علاوه بر ارزشهای انسانی از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژ ه ای است ضربه ها ی سر، بررسی ها ی بیشتری در سایر زمینه ها از جمله عوارض، نتایج درمان, مقایسه روشهای درمانی مختلف و پیش آگهی بیماران و ... را می طلبد .

لینک کمکی